Board Members

Executive Director: Baocai Jia
Immediate Past President: Brenda Hsiya Hsu
President: Ying Jin
1st Vice President: Na Li
2nd Vice President:Lan Lin
Board of Directors: Kathleen Wang, Yan Wang, Sara Chao, Michael Hegedus
Membership Chair: Lucy Lee
Treasurer: Carol Chen-Lin
Board of Director Emeritus: Yulan Lin, Chih-Wen Su
Executive Director: Baocai Jia
Immediate Past President: ChinHuei Yeh
President: Brenda Hsiya Hsu
1st Vice President: Vicky Wang
2nd Vice President:Na Li
Board of Directors: Hui Liang, Lan Lin, Kathleen Wang, Yan Wang
Membership Chair: Lucy Lee
Treasurer: Carol Chen-Lin
Adjunct Board Member: Ying Jin, Sara Chao
Board of Director Emeritus: Yulan Lin, Chih-Wen Su
Executive Director: Baocai Jia
Immediate Past President: Ying Jin
President: ChinHuei Yeh
1st Vice President: Brenda Hsiya Hsu
2nd Vice President:Vicky Wang
Board of Directors: Na Li, Hui Liang, Lan Lin, Kathleen Wang
Membership Chair: Lucy Lee
Treasurer: Carol Chen-Lin
Adjunct Board Member: Sara Chao
Board of Director Emeritus: Yulan Lin, Chih-Wen Su
Executive Director: Baocai Jia
Past President: Sara Chao
President: Ying Jin
1st Vice President: ChinHuei Yeh
2nd Vice President:Brenda Hsu
Board of Directors: Vicky Wang, Na Li, Hui Liang
Membership Chair: Lucy Lee
Treasurer: Carol Chen-Lin
Board of Director Emeritus: Yulan Lin, Chih-Wen Su
Executive Director: Baocai Jia
Past President: Jen Pan
President: Sara Chao
1st Vice President: Ying Jin
2nd Vice President:ChinHuei Yeh
Board of Directors: Yihua Chou, Brenda Hsu, Vicky Wang
Membership Chair: Lucy Lee
Treasurer: Carol Chen-Lin
Adjunct Board Member: Na Li, Hui Liang
Board of Director Emeritus: Yulan Lin, Chih-Wen Su
Executive Director: Baocai Jia
Past President: Baocai Jia
President: Jen Pan
1st Vice President: Sara Chao
2nd Vice President:Ying Jin
Board of Directors: Brenda Hsu, Yihua Chou, Vicky Wang, Ping Wu
Membership Chair: Lucy Lee
Treasurer: Carol Chen-Lin
Web Master: ChinHuei Yeh
Adjunct Board Member: Dali Tan
Board of Director Emeritus: Yulan Lin, Chih-Wen Su
Executive Director: Yu-Lan Lin
Past President: Dali Tan
President: Baocai Jia
1st Vice President: Jen Pan
2nd Vice President:Sara Chao
Board of Directors: Sara Chao, Ying Jin, Chinhuei Yeh, and Yihua Chou
Membership Chair: Lucy Lee
Treasurer: Carol Chen-Lin
Web Master: Jen Pan
Board of Director Emeritus: Chih-Wen Su
Executive Director: Yu-Lan Lin
Past President: Baocai Jia
President: Dali Tan
1st Vice President: Annie Ku
2nd Vice President:Jen Pan
Board of Directors: Lisa Podbilski, Sara Chao, Ying Jin, and Chinhuei Yeh,
Membership Chair: Lucy Lee
Treasurer: Carol Chen-Lin
Web Master: Jen Pan
Board of Director Emeritus: Chih-Wen Su
Executive Director: Yu-Lan Lin
Past President: Baocai Jia
President: Dali Tan
Vice President: Annie Ku
Board of Directors: Youming Che, Yong-Hong Hsiao, Jen Pan, Lisa Podbilski, and Sara Chao
Membership Chair: Lucy Lee
Treasurer: Carol Chen-Lin
Adjunct Board Member/Web Master: Henny Chen
Board of Director Emeritus: Chih-Wen Su
Executive Director: Yu-Lan Lin
Past President: Haiyan Fu
President: Baocai Jia
Vice President: Dali Tan
Board of Directors: Youming Che, Yong-Hong Hsiao, Annie Ku, Jen Pan, and Lisa Podbilski
Membership Chair: Lucy Lee
Treasurer: Carol Chen-Lin
Adjunct Board Member/Web Master: Henny Chen
Board of Director Emeritus: Chih-Wen Su
2022 Board members